Lög og reglur LMFÍ

HEITI FÉLAGSINS

MARKMIÐ FÉLAGSINS

AÐILD AÐ FÉLAGINU OG ÚRSÖGN

AÐALFUNDUR

STJÓRN FÉLAGSINS

ATKVÆÐAGREIÐSLA

FÉLAGSFUNDIR

FJÁRMÁL

NEFNDIR, RÁÐ OG FAGDEILDIR

DEILDIR

TRÚNAÐARMENN

ÚTGÁFA

LAGABREYTINGAR


 

Á aðalfundi Ljósmæðrafélags Íslands 24. mars 2012 voru samþykktar breytinga á lögum félagsins, breytingarnar voru liður í að laga lögin að síbreytilegu samfélagi, lögum annarra sambærilegra félaga og að nútímanum. Við breytingu laga voru lög Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Sjúkraþjálfarafélags Íslands, Tannlæknafélags Íslands og Sjúkraliðafélags Íslands höfð til hliðsjónar.

 

Lög samþykkt á aðalfundi 22. mars 2014.

 1.       Grein

HEITI FÉLAGSINS

1.1.     Félagið heitir Ljósmæðrafélag Íslands, skammstafað LMFÍ og er stéttar- og fagfélag ljósmæðra og ljósmæðranema. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Félagssvæði er landið allt. Félagið á aðild að Bandalagi háskólamanna (BHM) og sjóðum BHM.

 


2.       Grein

MARKMIÐ FÉLAGSINS

2.1.     Að efla ljósmæðrastéttina og jafnframt áhuga íslenskra ljósmæðra fyrir öllu er að starfi þeirra lýtur.

2.2.     Að stuðla að aukinni menntun og endurmenntun ljósmæðra sem og að stuðla að þróun ljósmóðurfræði sem fræðigreinar.

2.3.     Að gæta hagsmuna og réttinda ljósmæðra varðandi starf þeirra og kjör.

2.4.     Að annast samninga um kaup og kjör ljósmæðra sem rétt hafa til atkvæðagreiðslu í kjarasamningi félagsins.

2.5.     Að hvetja ljósmæður til þess að viðhalda hæfni sinni og auka þekkingu sína.

2.6.     Að gæta virðingar ljósmæðrastéttarinnar.

2.7.     Að taka þátt í stefnumótun heilbrigðismála sem varða barneignarferlið og efla samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir

2.8.     Að glæða félagslegan áhuga og samvinnu ljósmæðra bæði innan lands og í erlendu samstarfi.

 


3.       Grein

AÐILD AÐ FÉLAGINU OG ÚRSÖGN

3.1.     Félagar í LMFÍ geta verið allar ljósmæður sem hafa ljósmæðraleyfi á Íslandi auk ljósmæðranema sem óska eftir aðild að félaginu. Auk þess geta þær sem hafa gild IBLCE réttindi verið fagfélagar í félagi brjóstagjafaráðgjafa án þess að hafa ljósmæðraleyfi. 

3.2.     Kjarafélagi er sú ljósmóðir sem greiðir ákveðið hlutfall af tekjum sínum til félagsins og er bæði í stéttar- og fagfélagi. Hann hefur málfrelsi, atkvæðisrétt og kjörgengi í allar nefndir og stjórn félagsins. Kjarafélagi sem kýs að ganga úr félaginu skal gera það skriflega.

3.3.     Fagfélagi eru sú ljósmóðir eða ljósmóðurnemi sem ekki er kjarafélagi í LMFÍ.  Hann hefur málfrelsi, tillögurétt og kjörgengi í allar nefndir nema kjaranefnd og stjórn félagsins. Fagfélagi sem kýs að ganga úr félaginu skal gera það skriflega.

3.4.     Stjórn félagsins getur gert að heiðursfélaga ljósmóður eða hvern þann velunnara félagsins sem það telur að sýna beri sérstaka viðurkenningu. Skal það gert á aðalfundi ef meirihluti fundarmanna greiðir því atkvæði. Félagsmenn geta komið með tillögu að tilnefningu til stjórnar.

3.5.     Þær ljósmæður sem eru kjarafélagar greiði sín félagsgjöld sem hlutfall af tekjum sínum sem ákveðið er á aðalfundi. Heimilt er að innheimta félagsgjöld hjá vinnuveitanda. Fagfélagar greiði árlega félagsgjald sem ákveðið er á aðalfundi. Hafi ljósmóðir ekki greitt gjöld sín til félagsins í tvö ár missir hún öll félagsleg réttindi. Hún getur gerst félagi aftur með því að greiða vangoldin gjöld s.l. tveggja ára. Heiðursfélagar og lífeyrisþegar sem hættir eru störfum eru undanþegnir félagsgjöldum.

3.6.     Sérhverri ljósmóður ber að sýna ábyrgð í starfi og gæta virðingar ljósmæðrastarfsins. Ljósmæðrum ber að starfa eftir lögum félagsins, siðareglum  sem og ákvörðunum aðalfunda.

3.7.     Stjórn félagsins getur vikið félagsmanni úr félaginu ef hann hefur að mati stjórnar og siðanefndar brotið gegn lögum félagsins eða siðareglum. Viðkomandi félagsmanni skal veittur hæfilegur frestur til að skýra mál sitt skriflega og munnlega fyrir stjórn og siðanefnd áður en ákvörðun um brottvikningu er tekin og er honum heimilt að koma með talsmann með sér á fund stjórnar óski hann þess. Ákvörðun stjórnar og siðanefndar skal tilkynnt félagsmanni skriflega. Sæki fyrrverandi félagsmaður um aðild að félaginu skv. 3. gr. laga þessara, eftir að honum hefur verið vikið brott, tekur stjórn ákvörðun um  að veita honum aðild á ný.

 


4.       Grein

AÐALFUNDUR

4.1.     Aðalfund skal halda í félaginu eigi síðar en á vormánuðum ár hvert. Dagsetning aðalfundar skal tilkynnt með 6 vikna fyrirvara á heimasíðu félagsins. Fundarboð skal berast með tryggilegum hætti með minnst tveggja vikna fyrirvara. Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist stjórn félagsins minnst 4 vikum fyrir aðalfund. Hið sama gildir um önnur mál sem félagsmenn óska eftir að tekin verði fyrir á aðalfundi. Mál, sem ekki er tilgreint á útsendri dagskrá aðalfundar verður því aðeins tekið þar fyrir að meiri hluti fundarmanna á fundinum samþykki það. Lagabreytingar verða ekki teknar fyrir nema þær fylgi fundarboði. Formlegar athugasemdir og tillögur til breytinga á fyrirliggjandi lagabreytingatillögum sem fram koma á aðalfundi verða bornar undir fundinn. Aðalfundur telst ekki lögmætur nema boðað sé til hans á löglegan hátt.

4.2.     Viku fyrir aðalfund hið skemmsta skulu fundargögn vera aðgengileg félagsmönnum á rafrænu formi á vefsvæði félagsins, þ.m.t. skýrsla stjórnar, reikningar félagsins og sjóða á vegum þess, skýrslur endurskoðanda og skoðunarmanna, áætlanir um starfsemi og fjárhag félagsins næsta starfsár og framboð til stjórnar og annarra trúnaðarstarfa eftir því sem við á.

4.3.     Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

4.3.1.  Formaður setur aðalfund og tilnefnir fundarstjóra og fundarritara.

4.3.2.  Formaður félagsins flytur skýrslu stjórnar.

4.3.3.  Skýrslur nefnda, ráða og fagdeilda

4.3.4.  Gjaldkeri skýrir reikninga félagsins, sem þá hafa verið yfirfarnir af endurskoðanda og skoðunarmönnum félagsins. Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram til samþykkis og ákvörðun tekin um félagsgjald.

4.3.5.  Lagabreytingar

4.3.6.  Formannskosning

4.3.7.  Stjórnarkosning

4.3.8.  Kosning tveggja félagslegra skoðunarmanna reikninga og eins til vara.

4.3.9.  Nefndakosning - kosning í nefndir, ráð, stjórnir fagdeilda og önnur trúnaðarstörf.

4.3.10.     Önnur mál.

4.4.     Á aðalfund skal bóka sérstaklega allar samþykktir og ákvarðanir fundarins. Fundaritarar ganga frá fundargerð að loknum aðalfundi. Fundargerð aðalfundar skal birt á vefsvæði félagsins ekki seinna en fjórum vikum eftir fundinn og veittur tveggja vikna frestur til athugasemda. Að þeim fresti liðnum telst fundargerð samþykkt og skal hún ásamt athugasemdum birt á vefsvæði félagsins.

4.5.     Aukaaðalfund skal halda ef stjórn álítur þess þörf eða ef 1/3 atkvæðisbærra félagsmanna krefst þess. Hann skal boðaður með sama hætti og aðalfundur og fundarefni tilgreint í fundarboði.

 

 


5.       Grein

STJÓRN FÉLAGSINS

5.1.     Í aðalstjórn Ljósmæðrafélags Íslands skulu kosnar sex ljósmæður alls, formaður, gjaldkeri, ritari, varaformaður, varagjaldkeri og vararitari. Hvert stjórnarsæti er kosið til tveggja ára í senn nema formann félagsins skal kjósa til þriggja ára í senn. Framboð til formanns skal berast fjórum vikum fyrir boðaðn aðalfund. Formaður kjaranefndar skal sitja sem meðstjórnandi í stjórn. Heimilt er að sitja í stjórn eða nefndum á vegum félagsins í þrjú kjörtímabil í röð. Kjrinn fulltrúi í stjórn og nefndum félagsins s, en líða verður eitt kjörtímabil þar til hann má gegna sama starfi aftur.

5.2.     Stjórnin skipuleggur stjórnarfundi eftir þörfum hverju sinni og boðar formaður til þeirra.  Formanni er skylt að boða varamenn á fundi til jafns við aðalmenn. Fundir stjórnar eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna er mættur og stjórnarmenn hafa verið boðaðir til fundar með tryggum hætti.

5.3.     Stjórn félagsins fylgir eftir lögum þess og samþykktum. Stjórn félagsins fer með æðsta vald  í öllum málefnum félagsins á milli aðalfunda, undanskilin eru þau mál sem eru til umfjöllunar hjá Siðanefnd LMFÍ. Stjórn skal hafa yfirsýn yfir daglegan rekstur félagsins og ber ábyrgð á öllum framkvæmdum sem gerðar eru í nafni þess. Stjórn tekur ákvörðun um ráðningar starfsmanna til félagsins og semur um ráðningakjör við þá. Formaður er launaður starfsmaður félagsins.

5.4.     Hlutverk stjórnar er að framfylgja markmiðum félagsins og vinna eftir lögum þessum og þeirri stefnumótun Ljósmæðrafélagsins sem sett hefur verið fram og samþykkt á aðalfundi.

5.5.     Vantraust á stjórn LMFÍ  má bera upp ef 1/3 félagsmanna hafa skrifað undir áskorun þess efnis og skal stjórn félagsins boða til aukaaðalfundar innan tveggja vikna frá því að slík áskorun berst félaginu.

5.6.     Fylgja skal fundarsköpum LMFÍ á öllum fundum félagsins sem fundarstjóri les í upphafi fundar hverju sinn.

 


6.       Grein

ATKVÆÐAGREIÐSLA

6.1.     Atkvæðisrétt á aðalfundi og félagsfundum hafa kjarafélagar sem eru skuldlausir við félagið.  Skal stjórn hafa tiltæk gögn um félagsmenn sem ekki hafa gert upp sín félagsgjöld í upphafi fundar.

6.2.     Allar kosningar eru bindandi og fari fram skriflega ef fleiri en einn eru í kjöri. Falli atkvæði jafnt skal kosið að nýju og fáist þá eigi úrslit ræður hlutkesti. Félagsmenn LMFÍ sem taka þátt í fundi með fjarfundabúnaði hafa einnig atkvæðisrétt. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum nema annað sé tekið fram í lögunum.

6.3.     Kjörnefnd skal sjá um undirbúning og framkvæmd kosninga á aðalfundi.

6.4.     Í ágreiningsmálum á stjórnarfundum ræður meirihluti stjórnar, ef hlutir falla jafnt þá ræður atkvæði formanns. Stjórn er heimilt að láta fara fram rafræna kosningu um þau mál sem hún telur brýn og varða mikilvæga hagsmuni félagsmanna.

6.5.     Allir félagsmenn eru kjörgengir í nefndir LMFÍ nema í kjaranefnd. Kosningarétt og kjörgengi í kjaranefnd og stjórn hafa einungis kjarafélagar.

 


7.       Grein

FÉLAGSFUNDIR OG ALÞJÓÐASTARF

7.1.     Félagsfund skal halda þegar stjórn þykir ástæða til eða ef minnst fimm félagar óska þess skriflega og tilgreina fundarefni og skal til hans boðað með minnst viku fyrirvara. Ef nauðsyn krefur má þó boða félagsfund með 24 klukkustunda fyrirvara.

7.2.     Stjórn félagsins tilnefni alþjóðafulltrúa sem ásamt formanni (eða staðgengli hans) sér um samskipti við NJF, EMA og ICM og annað alþjóðlegt starf sem félagið kann að taka þátt í hverju sinni, t.d. twinning verkefni. Alþjóðafulltrúi og formaður skili greinargerð um erlent samstarf feálgsins til stjórnar. Ennfremur geri þeir grein fyrir þinginu í Ljósmæðrablaðinu, vefsíðu félagsins eða á aðalfundi.

 


8.       Grein

FJÁRMÁL

8.1.     Reikningsár félagsins er almanaksárið. Reikningar félagsins, nefnda þess og sjóða skulu yfirfarnir af löggiltum endurskoðanda og tveimur skoðunarmönnum sem aðalfundur kýs úr röðum félagsmanna til eins árs í senn. Reikningar skulu vera komnir í hendur skoðunarmanna félagsins 14 dögum fyrir aðalfund til yfirlestrar og undirskriftar.

 


9.       Grein

NEFNDIR, RÁÐ OG FAGDEILDIR

9.1.     innan LMFÍ skulu starfa eftirfarandi nefndir

9.1.1.  Kjaranefnd

9.1.2.  Fræðslu- og endurmenntunarnefnd

9.1.3.  Ritnefnd

9.1.4.  Siðanefnd

9.1.5.  Kjörnefnd

9.1.6.  Sjóðanefnd

9.2.     Heimilt er að koma á fót nefndum um einstök málefni eða málaflokka ef þurfa þykir sem stjórn skipar í. Sama gildir um samtök og ráð sem LMFÍ er heimilað að tilnefna fulltrúa í.

9.3.     Nefndir innan LMFÍ starfa á grundvelli laga LMFÍ. Nefndum er óheimilt að stofna til fjárhagsskuldbindinga nema með heimild stjórnar LMFÍ.

9.4.     Innan LMFÍ skulu starfa eftirfarandi fagdeildir, sem skulu vinna að framgangi klínískra sérsviða ljósmóðurfræði í samvinnu við stjórn félagsins og skulu jafnframt vera stjórn og nefndum félagsins til ráðgjafar. Stjórn LMFÍ skipar einn meðlim í stjórn hverrar fagdeildar.

9.4.1.  Fagdeild um kynheilbrigði og forvarnir

9.4.2.  Fagdeild um meðgönguvernd og fósturgreiningu

9.4.3.  Fagdeild um fæðingarhjálp

9.4.4.  Fagdeild um sængurlegu og brjóstagjöf

 


10.   Grein

DEILDIR

10.1. Heimilt er að stofna deildir innan félagsins. Æskilegt er að deildirnar sendi einn fulltrúa á aðalfund er greini frá starfsemi sinnar deildar eða sendi greinargerð til stjórnar eigi síðar en viku fyrir aðalfund. Sé það ekki gert er litið svo á að starfsemi deildar liggi niðri. 

10.2. Deildir félagsins geta sótt um fjárframlög frá félaginu til starfsemi sinnar. Deildir innan LMFÍ starfa á grundvelli laga LMFÍ. Deildum er óheimilt að stofna til fjárhagsskuldbindinga nema með heimild stjórnar LMFÍ.

 


11.   Grein

TRÚNAÐARMENN

11.1. Stjórn skal beita sér fyrir því að trúnaðarmenn séu kjörnir sbr. V. kafla laga nr.  94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna,  I. kafla laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur eða því sem samið kann að vera um í kjarasamningum.

11.2. Í trúnaðarmannaráði skulu eiga sæti allir trúnaðarmenn Ljósmæðrafélagsins, meðlimir  kjaranefndar ásamt stjórn félagsins.  Hlutverk trúnaðarmannaráðs er að undirbúa kröfugerð, kjarasamninga og stofnanasamninga og vera stjórn til ráðgjafar um stærri mál.

 


12.   Grein

ÚTGÁFA

12.1. Allt efni sem birtist á prenti í nafni félagsins, í rafrænum miðlum, ljósvakamiðlum, á ráðstefnum o.fl. auk minjagripa telst vera útgáfa félagsins. Stjórn sér um og ber ábyrgð á útgáfu félagsins, svo sem útgáfu Ljósmæðrablaðs, Fylgjunnar, hefur umsjón með og ber ábyrgð á vefsíðu félagsins ljosmaedrafelag.is.

12.2. Félagið á og rekur vefsíðuna ljosmodir.is sem er upplýsingavefur fyrir verðandi foreldra.

12.3. LMFÍ gefur út Ljósmæðrablaðið og greiðir kostnað af því. Skal senda blaðið öllum félagsmönnum og er áskriftarverð þess innifalið í félagsgjaldi. Stjórn LMFÍ ræður ritstjóra sem sér um útgáfu Ljósmæðrablaðsins í samvinnu við ritnefnd. Ritnefnd ber auk þess ábyrgð á útgáfu Fylgjunnar, handbókar félagsmanna.  Ritnefnd skal kjósa á aðalfundi félagsins.

12.4. Merki LMFÍ er skráð í vörumerkjaskrá og er félagið eigandi þess. Notkun á merkinu er háð leyfi stjórnar. Stjórn félagsins lætur útbúa barmmerki sem einnig er eign félagsins. Félagar í LMFÍ fá heimild til að bera barmmerkið við afhendingu þess. Glatist barmmerkið getur félagsmaður fengið nýtt barmmerki gegn gjaldi. Við andlát eða réttindamissi er æskilegt að barmmerkinu sé skilað til LMFÍ.

 


13.   Grein

LAGABREYTINGAR

13.1. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og skulu tillögur um breytingar hafa borist með aðalfundarboði tveim vikum áður og þannig kynntar félögum áður en til fundar kemur. Lagabreytingar eru því aðeins lögmætar að 2/3 fundarmanna á aðalfundi greiði þeim atkvæði.

13.2. Lög þessi öðlast gildi á aðalfundi Ljósmæðrafélags Íslands 24. mars 2012. Um leið verða lög Ljósmæðrafélags Íslands frá 5.maí 2006 úr gildi numin.

13.3. Lög þessi öðlast gildi á aðalfundi Ljósmæðrafélags Íslands 22. mars 2014. Um leið verða lög Ljósmæðrafélags Íslands frá 24.maí 2012 úr gildi numin.

 

uppfært 28. mars 2017